Skip to main content

21 Februarie 1803

Brittanje gee die Kaap terug aan Nederland en die vlag van die Bataafse Republiek word op die Kasteel gehys.

Ingevolge die Verdrag van Amiens, onderteken in 1802 (tussen Engeland en Frankryk), het die Britte die Kaapkolonie amptelik aan Nederland teruggegee op 21 Februarie 1803.

Dit is toe herdoop na die Bataafse Republiek en die vlag van die Bataafse Republiek is gehys op die kasteel. Die Nederlanders het net drie jaar lank regeer (1803-1806), maar hul ligter administrasie van die Kaap was ‘n groot verbetering op die heerskappy van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie, wat van 1652 tot 1795 geduur het.

Kommissaris-generaal J.A. de Mist en die goewerneur van die Kaap die Goeie Hoop, luitenant-generaal J.W. Janssens, het ontwikkeling en hervormings geborg.

In kort is die koloniale geskiedenis van die Kaap die Goeie Hoop vanaf sy eerste besetting in 1652 soos volg: Nederlandse bewind in die Kaapkolonie 1652 – 1795

Britse besetting 1795 – 1803

Terugkeer na Nederlandse bewind 1803 – 1806

Tweede Britse besetting 1806

Verwysings

Potgieter, D.J. et al. (eds) (1970). Standard Encyclopaedia of Southern Africa, Kaapstad: NASOU, v. p. 202 & 516|Kruger, D.W. (ed)(1979). Geskiedenis van Suid-Afrika; verwerk en deurgewerk deur D.W. Kruger; 3de bygewerkte uitg, Goodwood, Kaapstad: NASOU, p. 140.|Howcroft, P. (ongedateer). Suid-Afrika Ensiklopedie: Voorgeskiedenis tot die jaar 2000, ongepubliseerde artikels geskenk aan SA History Online

Leave a Reply